ข่าวรับสมัคร

พิมพ์

- ประกาศรับสมัคร 9 - 15 ม.ค.63
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 16 ม.ค. - 5 ก.พ.63 www.policeadmission.org
- สอบข้อเขียน 15 มี.ค.63
***กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ ให้ครบถ้วน***
***การสอบครั้งนี้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นหน่วยรับสมัคร หากมีข้อสงสัยให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2051060-3 *** ในเวลาราชการ

รับสมัคร